Sopimusehdot


Yleiset ehdot

 • Toimimme kuluttaja-asiamiehen tarkastamien ja hyväksymien sopimuksien mukaan.
 • Alle 10 000€:n arvoisissa sopimuksissa noudatettavat sopimusehdot ovat rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset
  kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995. Yli 10 000€:n arvoisissa sopimuksessa noudatettavat sopimusehdot ovat rakennusalan yleiset
  kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998. Kalusteasennuksessa noudatettavat sopimusehdot ovat rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan
  yleiset sopimusehdot 2002.
 • Toimimme SisäRYL 2013 rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sekä korjaustöiden laatu KTL 2011 mukaan.
 • Tähän sopimukseen on listattu kaikki kauppaan sisältyvät asennustyöt. Mikäli listauksen ulkopuolelta toteutetaan töitä,
  veloitetaan ne erikseen sopimusehtojen mukaan.
 • Tähän sopimukseen on listattu kaikki kauppaan sisältyvät materiaalit. Mikäli listauksen ulkopuolelta hankitaan materiaaleja,
  veloitetaan ne erikseen sopimusehtojen mukaan.
 • Hyväksymällä sopimuksen asiakas hyväksyy sopimusehdot sekä hinnoitteluperusteet.
 • Hyväksymällä Sopimuksen Asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot Sopimuksen osaksi. Sopimus on sen syntymisen jälkeen ainoa
  Sopijapuolten välillä noudatettava Sopimuksen kohdetta koskeva asiakirja. Se syrjäyttää kaikki ennen Sopimuksen syntymistä tai
  Sopimuksen syntymisen jälkeen Sopimuksen kohdetta koskevat annetut tarjoukset, tehdyt sopimukset, käydyt neuvottelut ja
  kirjeenvaihdon sekä muut Sopijapuolten tekemät asiakirjat tai suulliset lausumat.

  Hinnoitteluperusteet
 • Palvelun sisältö sekä hinnoitteluperusteet on tarkemmin määritelty Sopimuksessa ja sen muissa liitteissä.
 • Työnjohto sisältyy sopimukseen urakkatyön osalta. Tuntiveloitettavissa töissä Airu Remontit Oy:llä on oikeus veloittaa asennustyön
  lisäksi myös työnjohtajan kulut 75e/h, mikäli kyseiset työt vaativat työnjohtajan konsultaatiota.
 • Sopimuksessa tuntiveloitettavaa asennustyötä ei hyväksytetä erikseen tilaajalla, mikäli työ on sopimusvaiheessa sovittu tehtäväksi
  tuntiveloitusperusteisesti.
 • Sopimuksessa listatut materiaalit ovat viitteellisiä. Urakoitsijalla on oikeus käyttää eri valmistajien vastaavia tuotteita.
  Erikseen veloitettavat kiinteät kustannukset
 • Mikäli toisin ei mainita, matkakulut veloitetaan toteutuman mukaan 0,99€/km. Päivittäinen matka lasketaan lähimmältä
  toimipisteeltä (Tampere/Vantaa) työkohteeseen. Airu Remontit Oy määrittää käyttämänsä reitin kokonaisuuden huomioiden.
 • Mikäli toisin ei ole sovittu, Airu Remontit Oy veloittaa materiaalien noudosta 65e/krt. Tämä ei koske jo sopimushintaan sisällytettyjen
  materiaalien noutoa.
 • Mahdolliset pysäköintimaksut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.
 • Toimistomaksu 24,8€ lisätään loppusummaan.
 • Materiaalihankinnoissa sekä läpilaskutuksessa käytetään 15% yleiskustannuslisää.
  Taloyhtiön ilmoitukset
 • Tämä sopimussuhde on työn tilaajan sekä urakoitsijan välinen sopimussuhde, eikä siinä ole mukana kolmansia osapuolia.
 • Työn tilaaja on velvollinen täyttämään mahdollisen taloyhtiön vaatiman remontti-ilmoituksen sekä toimittamaan
  tarvittavat dokumentit urakoitsijalle.

  Takuu
 • Asennustyöllä on kahden vuoden takuu.

  Laskutus
 • Laskujen maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen kirjallisesti sovittu muusta
  maksuehdosta. Asiakkaan on tehtävä laskua koskevat muistutukset seitsemän (7) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ja
  viimeistään laskun eräpäivään mennessä. Asiakas on aina kuitenkin velvollinen suorittamaan laskun riidattoman osan kyseisen laskun
  maksuehdolla.
 • Mahdolliset puutteet kolmansien osapuolien tavarantoimituksessa eivät oikeuta pidättämään asennuslaskua.
 • Mikäli toisin ei ole sovittu, laskutus tapahtuu erissä työn etenemisen mukaan.
 • Mikäli Asiakas ei vähintään kahden (2) viikon pituisena määräaikana Airu Remontit Oy:n lähettämän maksukehotuksen jälkeen
  ole suorittanut erääntyneitä maksujaan, Airu Remontit Oy:llä on oikeus keskeyttää Asiakkaan kaikki Palvelut, kunnes Asiakkaan kaikki
  erääntyneet maksut on suoritettu.

  Aikataulu
 • Asennustyöt aloitetaan sopimuksessa mainitulla asennusviikolla. Kalusteasennustöissä asennustöiden tarkka aloitusajankohta
  sovitaan kalusteiden toimitusviikolla.
 • Mikäli alkuperäinen aikataulu muuttuu tilaajan toimesta, emme takaa tilaajan toivomaa uutta aikataulua.
 • Asennustöiden hinta edellyttää, että kaikki sovitut työt ovat toteutettavissa yhtäjaksoisesti. Lisäasennuskerroista veloitetaan
  150€:n lisämaksu.
 • Airu Remontit Oy sitoutuu noudattamaan sopimuksessa mainittua aloitusviikkoa. Ylivoimaisen esteen sattuessa, joita ovat mm. lakko,
  onnettomuudet, yllättävät sairastapaukset ja muut olosuhteet, joita Sopijapuolet eivät ole voineet ennakoida tai välttää ja joiden
  seurauksia ne eivät ole voineet estää, ja joiden estävää vaikutusta ei voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai
  kohtuutonta ajanhukkaa, vapautuvat sopijapuolet alkuperäisestä aikataulusta. Airu Remontit Oy pyrkii hoitamaan sopimuksessa mainitut
  Palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa oloissa.

  Rakenteet
 • Mahdolliset seinien oikaisemiset (tai seinien vinoudesta johtuvat kaappien kiilaukset) veloitetaan erikseen.
 • Rakenteisiin tehtävät muutokset (esim. lisäkoolaukset sekä kiinnitystukien asennukset) veloitetaan erikseen.
 • Mikäli sopimuksessa ei ole toisin mainittu, pintarakenteiden alla olevien rakenteiden korjaustyöt eivät sisälly hintaan.

  Työnaikainen suojaus
 • Työkohde suojataan sopimuksen mukaan joko tilaajan tai urakoitsijan toimesta.
 • Emme vastaa suojaamattomien pintojen vaurioitumisesta.
 • Asennusalueen tulee olla puhdas, eikä siellä saa olla ylimääräistä tavaraa, joka haittaa asennustyötä tai joka voi vaurioitua
  asennustyön aikana.

  Kohteen luovutus
 • Työkohteen valmistuttua asentaja täyttää työkohteen luovutuslomakkeen. Mahdolliset lomaketta koskevat täydennykset
  pyydetään ilmoittamaan viiden arkipäivän kuluessa. Emme vastaa tämän jälkeen ilmoitetuista puutteista.
 • Lopputarkastus sovitaan erikseen myyjän kanssa.

Urakoitsija

Airu Remontit Oy
Y-tunnus 2354992-8
Petri Sisäharju
040-0766858
Rakentamisen henkilösertifikaatit:
C-20789-23-15 Märkätilonjen vedeneristäjä, nestemäiset, kalvomaiset, levymäiset vedeneristeet


Putkiliikkeet

Pääkaupunkiseutu:
Töölön Putkiliike Oy
Y-tunnus 0196714-1

Pirkanmaa:
Lvi Vimpan Putki Oy
Y-tunnus 3319550-2


Sähköliikkeet

Pääkaupunkiseutu:
Akin Sähkö Oy
Y-tunnus 1853068-3

Pirkanmaa:
Pirkanmaan Sähkömiehet Oy
Y-tunnus 2164883-4

vtt_sertifikaatti